W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-05.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • strony otwierają się w nowym oknie,
 • brak prawidłowego oznaczenia linków,
 • brak spójności w wyglądzie linków,
 • na stronie są puste linki,
 • na stronie są puste wiersze,
 • kliknięcie na niektóre elementy menu powoduje zmianę wielkości czcionek,
 • niektóre dokumenty do pobrania są niedostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Piech. Kontakt: pawel.piech@collegiumwitelona.pl, tel. (76) 723 2 341. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa odpowiada Paweł Piech, pawel.piech@collegiumwitelona.pl, tel.(76) 723 2 341.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Adres: ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica
 • E-mail: uczelnia@collegiumwitelona.pl
 • Telefon: 76 723 21 50 i 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

W budynkach COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa znajdują się całodobowe posterunki ochrony.

Na portierni ochrony w budynkach Uczelni funkcjonuje system monitoringu wizyjnego (kamery na każdej kondygnacji i na zewnątrz budynku) oraz centrale systemu antywłamaniowego. Drzwi wejściowe do budynków mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe, które umożliwiają dogodne wejście osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Drugie drzwi wejściowe wewnętrzne otwierają się automatycznie oraz posiadają funkcję blokowania ich w stanie otwartym przez pracowników ochrony budynku. Jednocześnie w przypadku wyłączenia lub zaniku energii elektrycznej otwierają się samoczynnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa umieszczone są tablice informacyjne o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, odblaskowe znaki ewakuacyjne oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Na korytarzach, przy salach dydaktycznych, biurach administracyjnych oraz toaletach są umieszczone tabliczki z informacją dotyczącą danego pomieszczenia, również pisane alfabetem Braille’a.

W budynkach szerokość korytarzy i dojść do pomieszczeń wynosi około 200 cm.

Wejścia do pomieszczeń biur administracji, sal wykładowych i dydaktycznych oraz toalet, mają szerokość w świetle 90 cm i są bezprogowe.

Budynki wielokondygnacyjne Uczelni posiadają windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: szerokość drzwi wejściowych do windy w świetle 90 cm, w kabinie zamontowano poręcze, przyciski wyboru pięter oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacz, system zapowiedzi głosowych oraz pętlę indukcyjną.

Budynki „A” i „C” posiadają po dwie windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Na kondygnacjach, do których nie dojeżdżają windy zostały umieszczone platformy schodowe. Budynki wielokondygnacyjne Uczelni posiadają na wyposażeniu krzesełka ewakuacyjne, a na wyposażeniu Domu Studenta jest schodołaz kroczący. Wprowadzono  procedury ewakuacyjne oraz prowadzone są systematyczne ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i studentów Uczelni, które obejmują również procedurę ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 

W budynkach na każdym piętrze znajdują się po dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na klatkach schodowych, szerokich ok. 200 cm, zostały zamontowane poręcze po obu stronach.

Chodniki i dojścia do budynków wykonane są z kostki betonowej, umożliwiającej bezproblemowe poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim.

Filia Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Tęczowa 13, mieści się na parterze oraz na I piętrze, w biurowcu Temida II, 53-601 Wrocław. Budynek jest monitorowany wizyjnie przez 24 h. 
Na parter budynku można się dostać z rampy przez zamontowane drzwi z systemem kontroli dostępu do korytarza mieszczącego się przy dziekanacie Uczelni.
Chodniki i dojścia do obiektu są wykonane z kostki brukowej, bez barier dla osób z niepełnosprawnościami (brak ostrych krawężników).
Dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiono parkowanie pojazdami samochodowymi na jednym oznaczonym miejscu postojowym. 
Osoba z niepełnosprawnością może wejść na teren Uczelni z psem asystującym, który jest wyposażony w uprząż, a osoba niepełnosprawna posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i ma zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
W obiekcie brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Drzwi wejściowe do obiektu i do przedmiotowego lokalu posiadają samozamykacze.
Biegi schodowe wykonane w antypoślizgowej konstrukcji kamienia naturalnego płomieniowanego. Bieg schodowy posiada jednostronną balustradę.
Przejścia i korytarze posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
Kondygnacje posiadają stosowne sygnalizatory dźwiękowe pożarowe.
Winda jest przystosowana do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, zastosowane są oznaczenia funkcyjne językiem Braille`a oraz występuje informacja głosowa.
Szerokość korytarzy przekracza 200 cm.
Wejścia do pomieszczeń mają szerokości w świetle 90 cm, są bezprogowe.
Na kondygnacji z pomieszczeniami Uczelni jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Na terenie Uczelni zostały obniżone krawężniki, wyniesiono przejście dla pieszych na równi z chodnikiem, oznakowano je polami uwagi dla osób niedowidzących. Na kondygnacjach, do których nie dojeżdżają windy zostały umieszczone platformy schodowe. Przy wejściach bocznych do budynku, usytuowanych poniżej poziomu terenu, istnieją pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniach biurowych, salach dydaktycznych i na korytarzach budynków są zamontowane głośniki, w windach funkcjonują klawisze opisane również alfabetem Braille’a oraz funkcjonują pętle indukcyjne.

Uczelnia posiada system Listen EVERYWHERE, który składa się z następujących elementów: sieciowy serwer transmisji dźwięku, nadajnik podczerwieni, przenośne odbiorniki podczerwieni z indywidualną pętlą indukcyjną oraz ładowarką. System umożliwia transmisję dźwięku z mikrofonów w sali wykładowej do przenośnych odbiorników podczerwieni. Odbiorniki podczerwieni przez indywidualną pętlę indukcyjną przekazują głos wykładowcy do aparatu słuchowego studenta z ubytkiem słuchu. Istnieje też możliwość transmisji dźwięku przez sieć Wi-Fi. W tym wariancie słuchacz uruchamia na swoim smartfonie dedykowaną aplikację, która łączy się z serwerem i odbiera głos wykładowcy przez słuchawki podłączone do smartfonu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Osoba niepełnosprawna może wejść na teren Uczelni z psem asystującym, który jest wyposażony w uprząż, a osoba z niepełnosprawnością posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i ma zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.  

Uczelnia nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Student głuchy lub słabosłyszący, który potrzebuje tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego, może zgłosić taką potrzebę na co najmniej 3 dni robocze w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, pok. 30, bud. A.

Aplikacje mobilne

COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa udostępnia następujące aplikacje mobilne: mPracownik i mStudent w wersji dla systemu Android i dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.

Powiadom znajomego